Cursos 
Farmacologia (Maestria en Periodoncia 2017-2)
Espistemologia (Maestria en Odontologia 2017-2)
Basicas II (2017_2)
Espistemologia (Maestria en Odontologia 2017-1)
Farmacologia (Maestria en Periodoncia 2017-1)
Basicas II (Especialidades 2017-1)
FARMACOLOGIA (BASICAS II - 2016-2 ESPECIALIDADES)
FARMACOLOGIA (MAESTRIA EN PERIODONCIA 2016-2)
Epistemologia (Maestria en Odontologia) 2016-2
Epistemologia (Maestria en Odontologia) 2016-1
Farmacologia (Maestria Periodoncia) 2016-1Información
Farmacologia (Basicas II-2016-1 Especialidades)Información
Farmacologia (Basicas II-2015-2 Especialidades)
Farmacologia (Maestria Periodoncia) 2015-2
Basicas I (Maestria Odontologia-OBE) 2015-2